Et stort tillykke til Amager Fælles venner med afgørelsen og som bør få politikere til at tænke sig om, når/hvis en tilsvarende kendelse her til marts vedrørende Lynetteholmen får samme resultat i Landsretten.
Klimabevægelsen afleverede i går deres 3 processkrift og agter ved det første retsmøde, antagelig til marts, også at begære opsættende virkning.
Betænksomt at Anne Skovbro nu kalder de norske klippestykker for genbrugssten, så måske tænker hun her på at genbruge dem til den nye perimeter omkring den gamle losseplads på Middelgrunden og som herefter kan danne rammen om opfyldningen af dette urene område med overskudsjord pt. liggende på Nordhavnen.
Jorden sejles naturligvis til det urene og i dag ubrugelige område og der er plads nok til også en fremtidig overskudsjord alt efter behov og ønsket byggetakt.
Kongedybet bevares og Østersøens biodiversitet reddes for udslettelse.
Margrethe-klappen flyttes over til Lynetteløbet, som en fremtidig servicebro i forbindelse med driften af de to nye dokporte, en stor i Kronløbet og en lille i Lynetteløbet.
Stormflodssikringen skal minimeres til det omfang, som Københavns kommune tidligere har projekteret i forbindelse med kommunens foreslåede stormflodssikring af København.
Renseanlægget Lynetten bliver naturligvis liggende og kan på sigt flyttes ud på det urene område med sine store recipienter til Kongedybet og Hollænderdybet.
Refshaleøen forbliver i sin nuværende multikulturelle udformning, kun suppleret med de helt nødvendige og billige ungdomsboliger.
ER DET SÅ SVÆRT AT FORSTÅ ELLER ER DER BARE STADIG NOGLE POLITIKERE, SOM BARE LIGE SKAL SÆTTE SIG IND I SAGERNE OG TÆNKE SIG OM ?

Vælg mellem oversvømmelse i indre København/Sydhavnen eller ophvirvling af giftigt havneslam, når Lynetteholmen blokerer Kongedybet.
Efter at have læst BT ’s artikel om risikoen for højere vandstand ved en stormflod, bemærkede jeg, at civilingeniør Jacob Steen Møller her  bl.a. nævner, at en forøget vandmængde gennem Hollænderdybet vil blive en konsekvens af Lynetteholmens kommende blokering.
Denne udtalelse har fået mig til at kigge i MKR-rapporten om hvad der her er skrevet om forholdene gennem Københavns havn.
Ikke overraskende fandt jeg ikke noget som helst og det tolker jeg således, at By & Havn derfor heller ikke har undersøgt de konsekvenser, som Lynetteholmen måtte betyde ved den øgede vandgennemstrømning i Københavns havn.
Mit spørgsmål er derfor til By & Havn:
Når den fulde inddæmning af Lynetteholmen er fuldbragt, altså at Kongedybet er blevet blokeret, hvad vil I så mindst have der sker ved en nordlig stormflod, som jo Lynetteholmen netop  påstås at skulle sikre os mod.
• At vandgennemstrømningen bliver så stor, at det giftige bundslam hvirvles op i havnen og føres videre ud i Køge Bugt og slår alt liv også her ihjel.
Dette er betinget af at stigborderne ved Sydhavnslusen kan åbnes i et nødvendigt omfang, subsidiært bryder sammen under det voldsomme vandtryk.
• At den stærke vandgennemstrømning holdes nede ved at lukke ned for stigborderne ved Sydhavnsslusen, men med deraf følgende oversvømmelser i hele Sydhavnskvarteret, nord for slusen som en uundgåelig konsekvens.
Når ikke oplysninger om disse forhold er at finde i den MKR-rapport, som ligger til grund for beslutningen om Lynetteholmen, hvor finder jeg så denne vigtige undersøgelse for konsekvenser i Københavns havn ved en kommende stormflod.
ELLER HAR BY & HAVN OGSÅ GLEMT ENDNU EN ”DETALJE” ?
STOP NU DETTE USERIØSE PROJEKT
VI SKYLDER VORES BØRNEBØRN, AT FÅ OGSÅ DETTE ORDENTLIGT UNDERSØGT.

Jeg vil gerne gøre også PET opmærksom på den risiko jeg her finder, ved at By&Havn den 22 december 2021 igangsætter en ny adgangsvej for daglige jordkørsler på Benzinøen og videre ind over ARC, HOFOR og Energinet’s arealer.
Denne adgangsvej påstås på visse strækninger, at være underlagt terrorlovens bestemmelser og derfor måtte vi (offentligheden) ikke deltage i den tidligere besigtigelsesforretning ved en ekspropriation det pågældende sted. Begrundelsen var dengang, at vores deltagelse grundet disse terrorbestemmelser ikke kunne tillades og således blev ekspropriationsforretningen kun foretaget af repræsentanter fra By & Havn, Kommissarius og en pressefotograf.
Denne afgørelse respekterede vi naturligvis (vi havde ikke andet valg), men det undrer mig at når denne adgangsvej er færdig vil denne vej dagligt gennemkøres af 350 og 55 tons tunge lastbiler både frem og tilbage.
Der vil ikke være nogen form for kontrol af de chauffører, deres baggrund og uddannelse , som med disse tunge køretøjer skal kører på denne strækning.
Enhver kan forstå, at disse tunge køretøjer potentielt om ønskeligt, kan opfører sig som et voldsomt ødelæggende redskab mod tankanlægget og installationer (herunder hoved-forsyningsledning til lufthavnen) endvidere helt bevidst eller ved en ulykke, kan en lastbil afspores ved kørsel over HOFOR og derved afbryde vigtige forsyningsledninger til og fra storbyen København.
Det skal bemærkes, at kraftværkets forsyningsledning med biogas fra renseanlægget også her indirekte vil blive overkørt og dermed belastet voldsomt gennem den intense og tunge trafik.

KØBENHAVNS FARLIGSTE MØDESTED DAGLIGT MELLEM 1800 ” ALMINDELIGE ” LASTBILSKØRSLER + 70 TANKVOGNSKØRSLER OG SNART OGSÅ 700 TUNGE LASTBILSKØRSLER MED JORD TIL LYNETTEHOLMEN – TIL OG FRA BENZIN-ØEN.
Fra MKR-rapporten i forbindelse med Københavns kommunes godkendelse af OTC A/S ansøgning om at overtager SHELL’S tidligere brændstofdepoter har jeg fundet disse meget bemærkelsesværdige fakta.
Benzin-øen er helt naturligt opdelt i risikozoner og den nærmeste risikokurve er her benævnt 1.10-5 pr. år. Se ovenstående billede, den mørkeblå farve.
Virksomheden (OTC A/S) skal alene selv have fuld råderet over området indenfor iso-risikokurven på 1·10-5 pr. år
Der er også angivet en 500 m planlægningszone omkring Benzinøen/Prøvestenen, som er udlagt i henhold til landsplandirektiv 2017, da Prøvestenen er udlagt til virksomheder, hvortil der stilles særlige beliggenhedskrav og dermed særlige afstandskrav til miljøfølsomme områder.
Dette til trods, skal nu fremover dagligt foretages 700 lastbilskørsler med en totalvægt på 55 tons kørende potentielle bombe-redskaber, direkte igennem denne højrisikozone.
Skulle jeg her i denne sene aftentime have taget helt galt om situationens alvor vil jeg blot stadig angribe alene den her valgte lastbilrute, først over Benzin-øen og herefter hen over nogle af Københavns kommunes aller vigtigste energiforsyningsværker.
Og så spørger nok en eller anden, hvilken rute skal de da ellers kører jorden til Lynetteholmen ?
Jorden skal naturligvis ikke køres – den skal sejles af den Blå Boulevard,
OM VI DA OVERHOVEDET SKAL HAVE ET LYNETTEHOLM
og det skal vi naturligvis IKKE – men vi skal da have en stormflodssikring af København, men her kræves en langt mindre mængde jord, som vi nok kan skrabe sammen over de nærmeste år og som naturligvis også skal sejles der til.

LYNETTEHOLM-TILHÆNGERE  (herunder Anne Skovbro) påstår jo helt forkert, at den kommende jordkørsel bliver i samme omfang, som den nuværende kørsel til Nordhavnen.

OK så lad os da tage hende på ordet og fortsætte denne jordkørsel til Nordhavnen (grønne ruter) og forskåne indre by med sine små og befærdede gader ved at vælge en jordkørsel direkte til Lynetteholmen (røde ruter) ved at lukke alt kørsel til Nordhavnen.

Jorden blive her enten sejlet med wire-trukket pram eller tage omvejen foreslået af By&Havn ELLER med allerede kendt teknik, blot at blive pumpet de sidste hundrede meter under Kronløbet over til Lynetteholmen.

Resultatet for jordtransporten bliver en status quo til forlængelsen af havnetunlen kan overtage denne jordkørsel om man ønsker at bruge denne dyre investering, bare lidt fornuftigt.

HVOR MANGE LØGNE SKAL VI FINDE OG I ?

Anne Skovbro siger at hun tog i dag det første spadestik for stormflodssikring af København, men de to helt nødvendige dockporte/omkostninger på mere end samlet 3 milliarder for at denne stormflodssikring i det hele taget kan lade sig gøre, er IKKE  indeholdt i det vedtagne projekt Lynetteholmen. Derimod er målet, at der skal sælges byggeretter, når Kongedybet er fyldt op med jord, således at By&Havn, ALENE PÅ BLOT FORVENTNINGEN om denne mulighed, kan optage nye og helt livsnødvendige lån for deres fortsatte overlevelse og vores børn, som de kommende betalere.

ER DET I GRUNDEN SÅ SVÆRT AT FORSTÅ at sige tak-tak til den Blå Boulevard (at bruge vandvejen)  og derved SPARE OS FOR RISIKOEN FOR EN KÆMPE EKSPLOSION NÅR JODEN I STEDET SKAL KØRES IND OVER BENZIN-ØEN OG TIL MED LUKKE MARGRETHEHOLMS HAVN AF MED EN KOSTBAR OG UNØDVENDIG DÆMNING..
Berlingske skriver i dag, at nu igangsættes første etape og det indkomne tilbud følger blot planen, siger Anne Skovbro. Dvs. allerede overskredet budgettet med 53% + de kommende ekstraregningen fra den eneste tilbudsgiver.
Ja usandhederne fortsætter allerede efter første ”spadestik” .
Nu er de 400 millioner blot blevet til en underskudsgaranti og ikke det tilskud, som Københavns kommune gav byens borgere til en badestrand på linje med Amager Strandpark og som dengang kun kostede 220 millioner.
Kun én tilbudsgiver, – ja det vidste man for længst og resultatet bliver der efter, med en reel overskridelse på 53%.
PLUS de mange ekstraregninger som vil komme for et så usikkert projekt og med givet mange forbehold afgivet af entreprenøren.
Har de også lukket for strømmen til de røde advarselslamper.
Hvad med at udsætte dette projekt til højkonjunkturerne igen er for nedadgående og at man i det store og hele har tænkt sig om.
NU igangsættes også en adgangsvej ind gennem den farligste udgave af sikringszoner på Benzinøen og videre ind over HOFOR og Energinets el-forsyninger til Hovedstaden.
Blot én enkelt løssluppen 55 tons lastvogn af de 700 daglige gennemkørsler er rigeligt til at igangsætte en katastrofe på linje med eksplosionen i London 2005 på et tilsvarende område og den største siden 2’ Verdenskrig.
Hvor er for øvrigt Beredskabsstyrelsen i denne alvorlige sag, hvor 700 potentielt kørende bomber dagligt skal ind over dette normalt topsikrede område på Benzinøen og er de overhovedet blevet hørt ?
Da vi for nogen tid siden deltog i besigtigelsesforretningen på HOFOR ’s terrorsikrede område fik vi forbud om at deltage, således at kun Hans Vasehus, hans advokat, en fotograf og kommissarius selv måtte afholde denne ” offentlige ” besigtigelsesforretning.
Nu bliver selv samme terrorsikrede område åbnet op for tusindvis af chauffører, hvis baggrund på ingen måde vil blive kontrolleret.
Ak ja blot endnu et tilfælde, hvorfor dette projekt øjeblikkeligt bør sættes på pause og undersøges langt mere end her tilfældet.

FORSTÅ DET HVEM DER KAN.
I 2017 da Københavns kommune selv bestemte over eget vandmiljø krævede man brug af silt-gardiner og tog derfor langt mere hensyn til miljøet end By&Slam i dag tager hensyn til Øresund og ikke mindst Køge bugt.
Dengang hentede man sand fra Køge bugt og klappede det ved Enghave brygge i Københavns havn, men KRÆVEDE af entreprenøren, at et miljøbeskyttende silt-gardin skulle anvendes – naturligvis fordi det kræver miljølovgivningen.

Ekstrabladet skrev dengang:
” Det er en skånsom udlægningsmetode, og der er ikke nogen miljørisiko forbundet med udlægningen, forklarer Københavns Kommune via Facebook
Entreprenøren har installeret et såkaldt silt-gardin hele vejen rundt om arbejdsområdet til at tage det værste, men det kan ikke undgås, at nogle af de fine sandpartikler alligevel kommer ud i havnen.
Arbejdet vil stå på i ca. 14 dage frem – og det afhænger af vind og strøm, hvor i havnen vandet bliver påvirket.
https://ekstrabladet.dk/…/derfor-er-vandet…/6564386…

VOR TIDS PÅSTÅEDE GRØNNE POLITIKERE SMIDER ENDNU EN FAKTURA IND I BØRNEVÆRELSET OG SOM OVER TID SKAL TILLÆGGES MEGET ALVORLIGE MER-OMKOSTNINGER.

I forbindelse med projektet Redmolen i Nordhavnen sejlede man 40.000 tons forurenet jord ned til firmaet Scanfield i Køge for at blive renset.
Normalt bliver den modtagne jord inddelt i forskellige forureningsklasser, som inddeles alt efter forureningsgrad i klasse 0-1 som er ren jord, der kan bruges til hvad som helst, mens klasse 2-3 er lettere forurenet.
Så er der klasse 4 og derover og som har en forureningsgrad, der gør, at det skal renses, og det er så den type jord, der i 2019 blev sendt til Køge.
Jorden her indeholdt især fyringsolie, men i andre typer jord kan det være tung olie, PAH, pesticider eller de rigtig farlige tungmetaller, som vi ved lige nu bliver opgravet ved Trekroner fortet og hvor desværre kun en meget lille del i dag bliver deponeret i giftdepotet på Refshaleøen.
I følge Københavns kommunes egne oplysninger har byen allerede nu så mange giftige grunde, at det vil tage mere end 100 år at oprense dem og alligevel fortsættes denne kyniske håndtering af giftigt jord/havbund her på Refshaleøen.
I dag findes der en effektiv renseteknik og foregår ved at jord lægges op i 2,5 meter høje miler og behandles med målrettede rensemetoder.

Mange af disse nye rensefirmaer kan i dag tilbyde teknikker og hvert firma har en kapacitet på mere end 200.000 tons jord om året.

Med den nyeste renseteknik kan forurenet jord endog renses i realtid og med en kapacitet på 20 tons i timen.
Når jorden er renset, skal vi af med den igen, og det foregår typisk til støjvolde, miljøgenopretningsprojekter, opfyld eller tip-pladser, hvor man kan bruge jorden som den er, hvis ikke man faktisk har fået opbygget nogen egenskaber, der gør den helt kan erstatte brugen af sand og grusmaterialer fra de færre og færre grusgrave og dermed også spare på CO2 udledningen ved tung og svinende lastbilskørsel over store afstande.

Desværre har By&Slam den opfattelse at penge går forud for miljøet i Øresund og vi har desværre også alt for mange politikere der bakker dem op i denne afstumpethed.

By & Havn meddeler nu til pressen, at der udlægges en flydespærre for at afhjælpe problemerne med dette harmløse skum, skabt af vinden, når det rene sand udlægges i Margretheholms havn.

Fakta er desværre, at dette rene sand absolut ikke var rent, men derimod fyldt med meget fine sedimenter, antagelig lerpartikler, som her danner en såkaldt kolloid suspension og opleves i praksis som et uskyldigt skumtæppe.
Dette skum er som her vist opsamlet i et 3/4 litermål, hvor efter det er udtørret helt naturligt og slutteligt er det absolutte tørstof blevet vejet.
Vægten er her ”blot” 6 gram, så det kan vel ikke skade biodiversiteten i vores før hen så velbevarede yderhavn – også området inden for flydespærren.
Sidste år indeholdt dette havområde det meget vigtige ålegræs og man kunne være heldig, at observere endog sjældne fiskearter, såsom havørred, som normalt kræver meget rent vand.

De 6 gram bliver til mere end 100 tons.
Hvis blot halvdelen af havnen var fyldt med et 20 cm tykt skumtæppe vil det give ca. 45.000 m2 eller 9.000 kubikmeter.
Det viste målebærer indeholdt ½ liter skum og gav en tørindhold på 6 gram, svarende til 12 gram/liter.
Samlet har blot det sidste udslip af ”rent skum” med dette beregningsgrundlag indeholdt 108 tons ubestemmelig og måske også giftigt tørstof og som nu er jævnt fordelt over det meste af havnes samlede areal.
Det sidste billede viser de nuværende bundforhold netop der, hvor den udlagte flydespærre ligger og påstå så ikke, at dette uskyldige skum ”skabt af rent sand i forbindelse med vindpåvirkning” IKKE påvirker også biodiversiteten i vores lokale havområde og som nu også af sundhedsfarlige grunde ikke længere er egnet badevand for også havnes mange besøgende gæster..

Du skal kende din historie, som et medlem af sejlklubben Jørgen Højland skrev i vores 25 års jubilæumsskrift.

Egentlig skulle jeg gå mere end 20.000 år tilbage i tiden, men jeg vil alligevel her nøjes med omkring 11.500 år, da den seneste og mindre istid sluttede.
Fra det høje nord blev en gigantisk sten ført ned gennem Østersøen og endte til sidst lige her midt i Margretheholms havn.
Den dukkede op ved uddybningen af vores havn og det første forslag var at hidkalde Søværnets minørkorps, som dengang var vores gode nabo og hvor mange medlemmer fortsat havde deres daglige arbejde.
Vores daværende formand Preben Jacobsen fandt aldrig opgaver så store, at vi ikke i flok kunne løfte dem og helt naturligt, mente han også, at vi selv skulle fjerne den og bevare denne store og tunge sten til eftertiden.
Denne gamle sten, som havde taget den lange tur fra det høje nord skulle således være havnens stolte vartegn til minde om et af nutidens aller største bevaringsmæssige byggeprojekter.
Ikke på størrelsen og omfanget af de lagte mursten, men som et stykke kulturelt højborg, hvor alle former af samfundets borgere i et enestående sammenhold var i stand til selv at bygge Danmarks største foreningsejede lystbådehavn.
Fremstillet med de bare næver og for egne økonomiske midler og tilmed en betaling til By&Havn på langt over 50 mio. kroner for leje af et dengang ubrugeligt lavvandsområde.
Dog bestående af ålegræs og rigtige levende fisk – altså ind til året 2022, hvor forhavnens biodiversitet blev ødelagt ved en brutal etablering af en dæmning og bro hen over dette bade – og undervisningsområde for især sejlklubbens ungdomsafdeling .
På denne flotte sten er anført sejlklubben Lynettens fødselsdag den 3 april 1975 og vi kan således i dag fejre endnu en fødselsdag og glæde os til, at om blot 3 år kan vi fejre også sejlklubbens 50 års fødselsdag.
Ingen politiker på Københavns rådhus kan vel have en så kynisk tankegang ikke at betænke os denne glæde, at kunne se frem til 2025 som en aktiv havn. – de styrer vel stadig vores kommune på bedste demokratiske vis eller ….. ?

 

Vil du læse eller genlæse hele jubilæums-skriftet kan du finde det i en digital udgave,
da den gamle bogudgave ikke længere findes
eller har kunne genoptrykkes.
Link til havneguiden for Margretheholms havn :
https://margretheholmshavn.dk/havnens-historie/

Kejserens nye klæder version 2.1

Hvordan kan det være rigtigt, at mange borgere og politikere overhovedet diskuttere Lynetteholmen, som en ny bydel med plads til 35.000 nye beboere, hvor man skal kunne komme til og fra via en Metro og/eller motorringvej fra Nordhavnen.

 

Hvordan kan det være rigtigt, når der i virkeligheden ”kun” er tale om opførelsen af Danmarks største jorddepot, som skal fyldes i havet og blokere Kongedybet, som er en vigtig transportvej af det iltgivende saltvand mellem Kattegat og Østersøen.

 

De mere end 800 høringssvar indsendt til Transportministeriet handler alene om indsigelser for dette jorddepots påvirkning af miljøet og hverken om boliger, veje eller anden form for infrastruktur til dette jorddepot.

Endog har en tidligere erhvervsminister nu også anmodet om navneforslag til dette jorddepot, som var der tale om en ny by, hvad det naturligvis ikke, hverken kan eller må være, i henhold til den MKR-rapport, som netop disse 800 høringssvar omhandlede.
Handler dette jorddepot om andet end netop bare et jorddepot er det klart dokumenteret, at denne MKR-rapport ikke er i overensstemmelse med loven, da dens udgiver Transportministeriet i så fald har gjort brug af den ulovlige Salami-metode (hvad de så alligevel har gjort).

Som i eventyret kunne den lille dreng også have sagt: Ja men er dette jorddepot ikke længere et jorddepot udlagt på havet ?

Alle byens ministre og politikere gik uagtet dette ud til befolkningen med dette budskab: Lynetteholmen er en stormflodssikring af København og vil skabe nye billige lejligheder og en fantastisk infrastruktur, – hvilken lys fremtid denne bydel vil give vores by ! ”
Men den lille dreng mente nu nok at Lynetteholmen stadig blot er et jorddepot og altså skal vurderes som en jorddepot, også i forbindelse med den kommende anlægslov, der snart bliver fremsat i Folketinget.
Derfor bør denne anlægslov også blive ” jævnet med jorden ” da INGEN politiker burde kunne se det fornuftige, at fylde 81 mio. tons jord ned i Kongedybet og dermed blokere for denne livsvigtige transportåre af det iltholdige friske saltvand ind til Østersøen.
Som også de svenske miljømyndigheder nævner i deres høringsindsigelse står denne enorme ødelæggelse af biodiversiteten i både Øresund og Østersøen og en lang række andre skadelige forhold IKKE i et rimeligt forhold til blot dette, at skaffe borgerne af med noget overskudsjord og som kan anvendes langt bedre og langt mere miljøvenligt end tilfældet her med Lynetteholmen.

Det krøb i politikerne, thi de syntes nu også at drengen havde ret, men de måtte jo forsætte deres ulovlige arbejde og fremskynde loven hurtig gennem Folketinget.
Snart kan borgerne igen samles mere end 5 personer og vil derfor via dialog og ærlig oplysning alle kunne bekræfte hinanden i den anskuelse, at kejseren slet ikke har tøj på ”

– og det vil da gå helt galt hvis også et kommunalvalg ville komme imellem.